شرکت ساختمانی اثرسازان ماندگار از سال 1383 با تکیه بر دانش و تجارب موثر موسسان، فعالیت خود را بر پایه اصول اخلاقی، تعهد، تعالی، کیفیت، نوآوری و فناور یهای مدرن و با درنظر گرفتن ارزش های مشتری مداری و بهر هگیری از نیروهای حرفه ای و کوشا، در راستای سیاست ها و اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز نموده است. تا به امروز با تلا شهای خستگی ناپذیر مدیران،مهندسان، کارمندان و کارگران کارآمد و با اتکا به ابزار و تجهیزات اجرایی، منابع ماشین آلاتی وتجهیزاتی، نیروی انسانی ماهر و مجرب و …. موفق به اجرای پروژه های ملی از قبیل بیمارستان، فرودگاه، دانشگاه، مجموعه مسکونی، مخازن آب و فاضلاب، مجموعه های اداری و تجاری، راه و ترابری، ایمنی راه ها و … با کیفیت مطلوب گردیده است.

QC Manager
مدیریت کنترل کیفی

شركت ساختمانی اثر سازان ماندگار با سرلوحه قرار دادن اصل يكفيت و مشتري محوري توسعه و اعتلاي همه جانبه را خط مشي خود قرار داده است. در اين راستا، واحد كنترل يكفيت شركت با رو كيردي رويه مند و استاندارد بر اساس اصول مهندسي يكفيت در جهت توليد يكفيت ) Build In Quality ( و كنترل يكفيت فراگير ) Total Quality Management ( گام بر مي دارد.

  • ساختار Multi-discipline در سه شاخة مهندسي يكفيت، بازرسي خريد و بازرسي ساخت

  • بازرسي مواد مصرفي و غير مصرفي، نظارت بر نگهداري ، شناسايي و قابلت رهگيري مواد در مراحل ساخت و نصب انجام تست و بازرسي در فرايندهاي ساخت، جوشكاري و تستهاي غير مخرب،پوشش دهي و رنگ آميزي، سازه هاي فلزي، زیر سازی و روسازی راهها،سازه های بتنی و خاص

  • تهيه گزارش عدم تطابق براي موارد مغاير با مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه و متوقف نمودن فرايند تا انجام اقدامات اصلاحي
  •  تهيه رويه هاي تست و بازرسي و ساخت، شامل رويه هاي جوشكاري و ارزيابي آن، آماده سازي و مونتاژ، كنترل ابعادي، تستهاي مخرب و غير مخرب مطابق مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه

  • انتخاب، ارزيابي و عقد قرارداد با بازرس شخص ثالث و پايش گزارشات و تاييد صورت وضعيت آنان

  • بررسي مشخصات فني فرآيندها جهت تطبيق با امكانات داخل، شرايط اجرا و توان پيمانكاران و پيشنهاد اعمال تغييرات جهت اجرائي نمودن پروژه در چارچوب استانداردهاي فني

  • نظارت بر مراحل نصب تجهيزات ثابت و دوار و عمليات پيش راه اندازی

  • تهيه رويه هاي عمومي تست، بازرسي و ساخت

  • انجام مطالعات در مورد روشهاي نوين تست و بازرسي، تامين تجهيزات و جايگزيني تدريجی آنها و به تناسب آن آموزش و ارتقاء دانش فنی پرسنل واحد