تیم اثر سازان ماندگار

مدیر فنی

مدیر منابع انسانی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

مدیر مالی

مدیر مالی

مدیر مالی

مدیر مالی

مدیر مالی

شرکت های همکار