• دپارتمان PMO در سازمانهای مبتنی بر اجرای پروژه و پروژه محور به عنوان بازوی مدیران ارشد سازمان و به ویژه مدیرعالم می تواند در زمینه های زیر نقش عمده و محوری داشته باشد:
 • 1

  ارائه خدمات پشتیبانی به پروژه ها در زمینه هایی مانند برنامه ریزی پروژه، بررسی عملکرد پروژه، تحلیل مشکلات و موانع پروژه ها، مدیریت ریسک، مدیریت دانش و مواردی از این قبیل. در این زمینه ارائه ساختارهای مورد نیاز جهت تهیه خروجی هر یک از بخش های نامبرده شده نیز از جمله خدماتی است که ارائه می دهد

 • 2
  در سطحی بالاتر و سازمانی، ارائه ایجاد پیوند بین “اجرای استراتژی سازمانی” با “سرمایه گذاری در پروژه هایی” که نتایج و یا محصولات خاصی را ارائه می دهند.
 • 3
  بخشی از واحد کسب و کار سازمان که بر پروژه ها نظارت داشته و می تواند در مورد افزایش بهره وری در پروژه، ادامه فعالیت پروژه و یا عدم امکان اجرای پروژه اظهار نظر نماید.
 • 4

  در سطحی بالاتر و سازمانی، ارائه ایجاد پیوند بین “اجرای استراتژی سازمانی” با “سرمایه گذاری در پروژه هایی” که نتایج و یا محصولات خاصی را ارائه می دهند.

وظایف و اختیارات دپارتمان PMO در شرکت اثر سازان ماندگار

 • هوش سازمان

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

 • مدیریت دانش

هوش سازمانی

 • گزارش های داشبورد (تهیه و به روز رسانی)
 • توسعه گزارش های داشبورد
 • تحلیل گزارش های داشبورد و بررسی KPI های سازمان
 • Apps
 • ERP

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • تهیه اسناد مدیریت پروژه ها
 • برنامه های زمانبندی پروژه ها (تهیه و کنترل)
 • آنالیز تاخیرات
 • تحلیل مسائل و مشکلات
 • تهیه گزارش تجزیه و تحلیل ریسک
 • مستند سازی پروژه ها
 • تهیه و تحلیل گزارش های دوره ای

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

 • بالانس متریال
 • تهیه بانک اطلاعاتی منابع
 • بانک اطلاعاتی راندمان عملیات اجرایی
 • گزارش های داشبورد PMIS
 •  

مدیریت دانش

 • پیاده سازی مدیریت دانش
 • آموزش
 • گزارش های داشبورد KM