آموزشکده فنی دختران ارومیه

محل اجرا

تهران
شروع

۱۳۹۴/۰۴/۰۹

 پایان

۱۳۹۸/۱۰/۲۸

کارفرما 

شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی

مشاور 

مهندسین مشاور صنعتی ایران

زیر بنای ساخت 

۲۲,۰۰۰ مترمربع