درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی امام رضا ارومیه

محل اجرا ارومیه
شروع 1394/02/16
 پایان 1397/08/07
مدت قرارداد (ماه) 24
کارفرما شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
زیر بنای ساخت  3000