بیمارستان 136 تختخوابی عنبرآباد

محل اجرا عنبرآباد
تاریخ شروع 1398/12/10
تاریخ پایان 1402/04/18
کارفرما شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور
مشاور شرکت مهندسین مشاور مهرزا
زیربنا ساخت 12000