درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی دولت آباد

محل اجرا تهران
تاریخ شروع 1397/12/11
مدت قرارداد(ماه) 19
تاریخ پایان 1399/07/11
کارفرما شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
زیربنا 3160