درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی فشافویه تهران

تاریخ شروع 1396/10/21
مدت قرارداد(ماه) 19
تاریخ شروع 1396/10/21
کارفرما شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران
زیربنا 3000
تاریخ پایان 1398/05/22