دهکده گردشگری گلگهر

تاریخ شروع 1400/09/07
پایان درحال انجام
مدت قرارداد (ماه) 4
کارفرما شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
مشاور شرکت مهندسین طرح مشاور گارنو
زیربنا 3500