طرح توسعه دوم بیمارستان ایرانمهر

تاریخ شروع 1400/02/07
پایان در حال انجام
مدت قرارداد (ماه) 18
کارفرما شرکت پزشکان مهرآفرین
مشاور شرکت مهندسین مشاور سازه معماری انگام
زیربنا ساخت 3600