محل اجرا تهران
شروع ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
 پایان ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
کارفرما  شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی
مشاور  مهندسین مشاور صنعتی ایران
زیر بنای ساخت  2.000.000