محوطه سازی و ساختمانهای جانبی پایانه مرزی رازی

تاریخ شروع 1397/11/16
مدت قرارداد (ماه) 18
تاریخ پایان 1398/08/05
کارفرما اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
مشاور مهندسین مشاور عمران ایران
زیربنا 48000