ساختمان اداری سازمان جهاد کشاورزی

محل اجرا تهران
شروع 1399/05/27
 پایان ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
کارفرما  سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان
مشاور  شرکت مهندسین مشاور پارس بنیان
زیر بنای ساخت  13536